Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngВІДДІЛИ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ


Ідеї проектів НГУ в рамках секції «Соціальні виклики»

програми Горизонт 2020

Аналіз стійкості схилу і прогноз зсувів за допомогою чисельного моделювання для прогнозування природних і техногенних катастроф

Відновлення екологічного потенціалу пустирів в промислових містах

Створення системи біоіндикаційної оцінки рівнів токсичності навколишнього середовища на територіях вугледобувних регіонів

Розробка методу тестування умов навколишнього середовища

Підвищення ефективності захисту працівників при використанні протипилових респіраторів на вугільних підприємствах

Технології комплексного освоєння родовищ мінеральної сировини і формування техногенних родовищ при відкритих гірничих роботах

Наукове обґрунтування ресурсозберігаючих технологій підземної розробки уранових і залізних руд із закладкою, що твердіє, в Україні та світі

Екологічні аспекти впровадження селективної технології видобутку вугілля

Обґрунтування технології регенерації метану сміттєвих звалищ та можливості його застосування в якості альтернативних енергоносіїв

Удосконалення технологічних схем транспорту при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом на основі використання канатних нагрунтових доріг

Обґрунтування нових технологічних рішень при відкритій розробці родовищ для зменшення площ земель, порушених гірничими роботами та підвищення ефективності рекультиваційних робіт

Технологія теплового картографування міст з космосу

Оцінка екологічного стану водних об'єктів за даними мультиспектральних аерокосмічних зображень

Геоінформаційна система інтегрованого аналізу різнорідних і різнорівневих даних РАПІД

Технологія пошуків промислових скупчень вугільного метану і побудови 3D моделей шахтних полів за даними різновисотних зйомок

Геоінформаційна технологія прогнозування нетрадиційних джерел вуглеводнів у магматичних та метаморфічних породах з використанням космічних і наземних зйомок

Технологія картографування ділянок горіння териконів за різночасними даними багатоспектральних космічних схемок

Підвищення енергоефективності систем теплопостачання житлових будинків

Обґрунтування параметрів технічних систем для видобутку іпереробки глибоководних органо-мінеральних відкладень Чорного моря.

Hybrid Improved Motor-Green Driving Efficiency (HIM-GDE)

Встановлення закономірностей передачі потужності погілках двопотокових гідрооб'ємно-механічних трансмісій

Розробка науково-дослідних, конструкторських ітехнологічних рішень з комплексного освоєння природних і техногенних обводненихродовищ порід осадового походження

Ліфтові установки нового покоління з плоскими тяговимиорганами

Обґрунтування застосування наукових, технічних та інженерних рішень у створенні магістральних трубопроводів для гідротранспорту корисних копалин, що видобуваються свердловинним способом

Наукове обґрунтування та розробка технології одержання конструктивних матеріалів з високим рівнем розсіювання енергії для гірничодобувної промисловості

Розробити та дослідити свердловинну технологію впливу на гірські породи, що забезпечує попередження раптових викидів газу і порід при видобутку вугілля з підземних гірничих виробок

Наукове обґрунтування та розробка енергозберігаючої технології синтезу надтвердих матеріалів

Наукове обґрунтування раціональних параметрів шахтних підйомних установок нового покоління з плоскими тяговими органами

Дослідження динаміки експлуатаційних втрат електроенергії в елементах систем електропостачання

Розробка концепції переведення живлення підземних споживачів енергоємних шахт напругою 20-35 кВ

Розробка системи безперервного та селективного контролю ізоляції та захисту для розподільних мереж напругою 6-35 кВ

Розробка принципів технічного забезпечення систем з розподіленою генерацією на основі використання концепції «Smart Grid»

Розробка методів і засобів економії та управління якістю електроенергії енергоємних виробництв за рахунок систем енергозберігаючого електроприводу

Оцінка доцільності використання екологічно чистих технологій для вугілля Львівсько-Люблінського басейну

Підвищення ресурсу гірничо-металургійного устаткування на шляху подолання трибологічного бар'єру

Відновлювані джерела сировини для виробництва інструментальних матеріалів

Удосконалення методів контролю енергоефективності виробничих процесів промислових підприємств

Інтелектуальні технології управління процесами гірничого виробництва в задачах енергозбереження та енергоефективності

Теоретичне обґрунтування і розробка нових інтелектуальних засобів і систем енергетичного моніторингу

Інтелектуальні технології управління процесами зберігання і переробки зерна в задачах енергозбереження та енергоефективності

Дослідження технологічної та експлуатаційної дефектності технічних систем, включаючи ймовірнісне моделювання процесів формування технологічної дефектності

Технології освоєння складених побутовими та техногенними відходами, підроблюваних, просідаючих і закарстованих територій

Технології кондиціонування та опалення будинків і споруд з використанням колекторів теплових насосів, суміщених з основами і фундаментами будівель і споруд

Розширені фазові траєкторії в прямих і зворотних задачах нелінійної динаміки пружних систем

Оптимізаційні технології прийняття рішень в задачах розміщення об'єктів на заданій території

Розробка методів, моделей та інформаційних технологій на їх основі для поліпшення якості зображень різної фізичної природи

Розробити основи теорії квантової динаміки елементарного хімічного акта, стимульованого присутністю електричного заряду на твердій поверхні

Розробити основи теорії отримання високоміцних енергоефективних бетонів при використанні нанодисперсних компонентів змішаного походження

Фізико-хімічний сценарій стрибкоподібного зменшення в'язкості металів в процесі проникнення мікрочастинок та освіти в мікроструктурі металів нових нанорозмірних фаз при високошвидкісних зіткненнях мікрочастинок з металами

Електропривод для малогабаритних транспортних засобів

© 2006-2020 Інформація про сайт